Đăng ký trên trang này với tài khoản Open ID của bạn
Ví dụ: http://ten.ban.myopenid.com